مرکز پردازشهای سریع

دانشگاه شهید چمران اهواز

مرکز پردازشهای سریع

دانشگاه شهید چمران اهواز

https://telegram.me/scuhpcc

مرکز پردازشهای سریع دانشگاه شهید چمران اهواز (Shahid Chamran University High Performance Computing Center or SCU-HPCC) در شهریور ماه سال 1393 افتتاح و عملیاتی شد.

این مرکز با بودجه بیش از یک میلیارد ریال و با حمایت مالی ستاد هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شده است.

آخرین مطالب

پایان نامه ها:

  • مینا رخشی، شاپور مرادی، "به روز نمودن مدل هندوانه با استفاده از روش اجزاء محدود و تحلیل مودال تجربی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، مهر 1396
  • سارا موسوی، مرتضی زارع، "مطالعه تئوری ساختارهای هندسی و الکترونی مایعات یونی دی کاتیونی و جذب سطحی آنها روی صفحه گرافن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور 1396
  • زهرا عساکره، مرتضی زارع، "مطالعه خواص ترمودینامیکی مایعات یونی تک کاتیونی با استفاده از محاسبات آغازین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور 1396
  • سارا طاهری پور، محمد رضا صفاریان، "شبیه سازی جریان در یاتاقان پایینی ژنراتور نیروگاه شهید عباسپور جهت افزایش میزان خنک کاری یاتاقان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور 1396
  • نگار میردریکوند، مرجان نادران طحان، "تشخیص و دسته بندی اتوماتیک ندول های ریوی با استفاده از روشهای هوشمند در تصاویر CT قفسه سینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، شهریور 1395
  • فرز‌ین در‌یهکی، ابر‌اهیم حاجی‌دولو،"پیش‌بینی سا‌یش ناشی از جران چندفازی در محل تغییر قطر لوله‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید‌ چمران اهواز، اهواز، شهریور 1395.مقالات:

  • مریم حق شنو، راهمین کوهی کمالی، "شبیه سازی عددی تبخیر فیلم ریزان درون یک لوله عمودی"، بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME)، دانشگاه سمنان، اردیبهشت 1397.
  • A. Beheshti, F. Hashemi, F. Behavndi, M. Zahedi, M. Kolahi, H. Motamedi and P. Mayer, "Synthesis, structural characterization, QSAR and docking studies of a new binuclear nickel (II) complex based on the flexible tetradentate N-donor ligand as a potent antibacterial and anticancer agent", International Journal of Biological Macromolecules, (104)A, pp. 1107–1123, 2017.
  • N. Mirderikvand, M. Naderan, A. Jamshidnezhad, "Accurate Automatic Localisation of Lung Nodules using Graph Cut and Snakes Algorithms," 6th Int. Conf. on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2016), October 20-21, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 2016.
به روز رسانی: 1397/02/1